Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego głównego poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywany wynik operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Brama Lubuska poprzez utworzenie nowego podmiotu gospodarczego tj. produktu turystycznego w postaci gospodarstwa ekoturystycznego SKOTOPASKA poprzez samozatrudnienie oraz utworzenie 2¼ etatu miejsc pracy oraz utworzenie 20 miejsc noclegowych.